چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 592 تاریخ: 1396/05/17 صفحه: 6
مأمور پاکبان شهرداری کرمان، حافظ اموال مغازه‌دار خیابان تجلی
مجید درویشی کارگر تنظیف شهرداری منطقه یک، پس از مشاهده‌ی باز بودن درِ مغازه‌ای در این خیابان، تا صبح از مغازه و اموال داخل آن محافظت می‌کند.
به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، وی هفته‌ی گذشته در حال تنظیف خیابان تجلی بود که مشاهده می‌کند درِ مغازه‌‌ی فروش پوشاک در این خیابان باز مانده است.
او ابتدا تصور می‌کند صاحب و کارکنان مغازه حضور دارند، اما پس از ورود به مغازه، متوجه می‌شود که هیچ کس داخل نیست و درِ مغازه باز مانده است.
درویشی با برادر و پسرش تماس می‌گیرد و از آن‌ها درخواست می‌کند تا ادامه‌ی کار تنظیف خیابان را انجام دهند و خودش تا داخل مغازه می‌ماند.
صبح روز بعد که کارکنان مغازه حضور پیدا می‌کنند، آقای درویشی اجازه‌ی ورود آن‌ها به مغازه را نمی‌دهد و درخواست می‌کند تا صاحب مغازه در محل حضور پیدا کند.
پس از این‌که صاحب مغازه (آقای علی منصوری) حضور پیدا می‌کند، آقای درویشی از وی می‌خواهد دوربین‌ها را چک کند تا چیزی از اموال مغازه کم نشده باشد.
پس از چک کردن دوربین‌ها، متوجه می‌شوند که کارکنان در هنگام بستن درهای مغازه، دو در را بسته‌اند و در اثر سهل‌انگاری، در سوم باز مانده است.
آقای منصوری (صاحب مغازه) پس از چک کردن دوربین‌ها، اعلام می‌کند که حدود 700 میلیون تومان انواع پوشاک و هم‌چنین مقداری پول داخل مغازه بوده که اگر آقای درویشی از مغازه محافظت نمی‌کرد، معلوم نبود تا صبح روز بعد چیزی از اموال و پول‌های داخل مغازه باقی می‌ماند.